Met CULTULEREN beogen we zoveel mogelijk basisscholen binnen West-Friesland kosteloos te begeleiden bij het inhoudelijk vormgeven en verdiepen van cultuureducatie in hun onderwijsprogramma opdat hun leerlingen door de leerjaren heen in aanraking komen met het kunst- en cultuurvakken en blijvend gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We volgen daarbij de drie hoofddoelstellingen van het CmK programma:

a) Stimuleren van visievorming
Door vrijblijvend in gesprek te gaan met alle basisscholen in de regio en door samen te kijken naar hun huidige visie op cultuureducatie kunnen we, naar behoefte, helpen om hier richting, structuur en/of verdieping aan te geven. Waar staat de school nu, waar wil ze naartoe en hoe kunnen we dat met elkaar bereiken?

b) Stimuleren van eigenaarschap door deskundigheidsbevordering van leerkrachten
Door leerkrachten op de diverse kunstdisciplines tot € 500,- per school bijscholing te bieden, te inspireren en andere zienswijzen te laten ontdekken door bijv. co-teaching met kunstvakdocenten, workshops, online trainingen en masterclasses krijgen ze in hun rol als leerkracht meer eigenaarschap over hun lesmethoden. Hierin volgen we graag de vraag en behoefte van de leerkrachten. Ook bieden we via Plein C cursussen aan voor leerkrachten die als Intern Cultuur Coördinator binnen hun school aan de slag willen.

c) Organiseren van actieve kennisdeling en samenwerking tussen scholen en cultuuraanbieders
Omdat de relatie tussen school en de culturele omgeving belangrijk is voor een goede uitwisseling en kennisrelatie organiseren wij voor alle scholen jaarlijks diverse netwerkbijeenkomsten waaronder ICC-middagen en de Cultuurmiddag waarbij zowel cultuuraanbieders als kunstvakdocenten en leerkrachten met elkaar in contact worden gebracht waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor lezingen en workshops. Ook organiseren we in elke gemeente een kunstcommissie om kennisuitwisselingen tussen de ICC’ers te stimuleren. Wij vormen in al deze evenementen graag de verbindende schakel en bieden daarbij onze ervaring en brede netwerk aan.


Waarom meedoen met CULTULEREN?

Door cultuureducatie te borgen in het basisonderwijs komen kinderen in aanraking met kunst en cultuur op een wijze die aansluit bij hun leeftijdsgroep en ontwikkelingsfase. Daarom besteden we in CULTULEREN naast de CmK doelstellingen ook elk jaar veel aandacht aan het ontwikkelen van het CultuurMenu.

Met de financiële hulp van de West-Friese gemeenten en overheid en in samenwerking met cultuuraanbieders, kunstvakdocenten en het onderwijs zorgen wij er met het CultuurMenu voor dat inmiddels ruim 12.500 basisschool leerlingen van 71 scholen naar theatervoorstellingen en tentoonstellingen kunnen gaan en cultuurworkshops volgen. Zij kunnen daardoor reflecteren op onderwerpen waar zij anders niet zo snel mee in aanraking komen. Dit kan ze helpen bij het zelfstandig vinden van creatieve oplossingen maar geeft ze ook inzicht in andere zienswijzen en sociale en culturele verschillen.

Vind je kunst en cultuur op school net zo belangrijk als wij en heb je belangstelling om met ons verder te praten over wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Mail ons op onderwijs@blauweschuit.nl of rechtstreeks voor een kennismakingsgesprek.