De handleiding cultuurbeleid onderwijs gaat uit van het wettelijke kader, namelijk de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie en het vak Nederlands van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

 

Kunstzinnige Oriëntatie

piano-cultuurspoorKerndoel 54:
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 54 richt zich vooral op de actieve component van de kunstvakken; er wordt lesgegeven in de disciplines, er wordt een workshop gevolgd van een (externe) vakdocent, er wordt projectmatig gewerkt, het werk en de uitvoering van de leerlingen staat centraal. Kort gezegd ‘het maken’ staat centraal.

Kerndoel 55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 55 richt zich vooral op de receptieve component; de leerlingen reflecteren op eigen en andermans werk, bezoeken voorstellingen, tentoonstellingen en /of musea; het werk van uitvoerders, schrijvers en kunstenaars staat centraal. Kort gezegd ‘het meemaken’ staat centraal.

Kerndoel 56:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Kerndoel 56 richt zich vooral op de aspecten van cultureel erfgoed; dat kan op actieve en op reflectieve wijze. Kort gezegd het gaat om ‘maken  en/of meemaken’.

 

Nederlands

boeken cultuurspoorKerndoel 6:
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

Kerndoel 9:
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Nieuw: leerplankader kunstzinnige oriëntatie

De afgelopen jaren heeft SLO, samen met experts en ervaringsdeskundigen uit de kunst- en onderwijssector, gewerkt aan een leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Het kader biedt scholen en leerkrachten houvast bij de invulling en borging van het curriculum. Er zijn leerlijnen uitgewerkt voor beeldend, dans, drama, muziek (de kunstzinnige vakdisciplines) en voor cultureel erfgoed. Het creatieve proces, dat bestaat uit de stappen oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen.

Op de website www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl vindt je meer informatie.